Podmínky prodeje parcely č. 2913/9 k. ú. Bořitov

 
Odůvodnění:
 
Podmínky prodeje parcely č. 2913/9 v k. ú. Bořitov schvaluje Zastupitelstvo obce Bořitov z důvodu, že vybraný uchazeč o koupi této parcely dne 12.3. 2023 odstoupil od podané nabídky a obec Bořitov je oprávněna předmětnou parcelu opětovně nabídnout k prodeji ve smyslu schváleného a následně zveřejněného záměru o prodeji stavebních parcel „Lokalita K Vodárně III. etapa“.
 
 
Návrh usnesení:
 
Zastupitelstvo obce Bořitov schvaluje podmínky prodeje parcely č. 2913/9 – orná půda o výměře 806 m2 v k. ú. Bořitov:
1)         uchazečem o koupi parcely č. 2913/9 v k. ú. Bořitov mohou být jak neúspěšní uchazeči o koupi stavebních parcel „Lokalita K Vodárně III. etapa“, tak i noví zájemci. Tito uchazeči budou osloveni starostou obce Bořitov na telefonických nebo e-mailových kontaktech sdělených v obsahu nabídek o koupi stavebních parcel „Lokalita K Vodárně III. etapa“
2)         písemnou nabídku koupi parcely č. 2913/9 v k. ú. Bořitov je možné podat v zalepené obálce s čitelným nápisem „Lokalita K Vodárně III. etapa/2913/9 nerozlepovat“ osobním podáním na podatelnu Obecního úřadu Bořitov v termínu nejpozději do konce úředních hodin dne 15.5. 2023,
3)         při prodeji parcely č. 2913/9 v k. ú. Bořitov se uplatní Pravidla prodeje stavebních parcel Lokalita „K Vodárně III. etapa“ písmena A., B., C., D. v části náležitosti písemné nabídky a), b), b), d), f), g), h), písmena E. a F., schválená Zastupitelstvem obce Bořitov usnesením č. 7 dne 12. 12. 2022,
4)         v případě, že uchazečů o koupi parcely č. 2913/9 v k. ú. Bořitov, kteří splní body 1), 2) a 3) těchto podmínek, bude více jak jeden, provede obec Bořitov výběr kupujícího losem; losovací komise bude složená ze starosty obce, místostarosty obce a právního zástupce obce, losovacím místem bude kancelář starosty obce, losovací nádobou bude skleněná mísa. Starosta obce bez přítomnosti zbylých členů losovací komise složí všechny nabídky stejným způsobem, aby nebylo možné před či během losování rozpoznat, která nabídka, patří kterému uchazeči, vloží nabídky do losovací nádoby, promíchá a přizve zbylé dva členy losovací komise. Vítěznou nabídku vylosuje právní zástupce obce za přítomnosti zbylých členů losovací komise. O průběhu losování a jeho výsledku sepíše starosta obce zápis, který podepíší všichni členové losovací komise. Výsledek losování oznámí starosta obce Bořitov vítěznému uchazeči na sdělený telefonický nebo e-mailový kontakt.