PRAVIDLA PRODEJE STAVEBNÍCH PARCEL

PRAVIDLA PRODEJE STAVEBNÍCH PARCEL

Lokalita „K Vodárně II. etapa“

Obec Bořitov vytvořila ve svém katastrálním území Bořitov stavební lokalitu „K Vodárně“, která je zobrazena v příloze č. l.

V rámci stavební lokality „K Vodárně“ vzniklo celkem 12 stavebních parcel odlišných výměr, a to od nejmenší parcely o rozloze 764 m2 po největší parcelu o rozloze 1.156 m2, všechny stavební parcely jsou určené pro individuální rodinnou výstavbu. Tyto parcely jsou tedy určené k prodeji.

Přehled stavebních parcel

Číslo

Parcelní číslo dle KN

Výměra (m2)

Cena (Kč/m2)

1.

2925/2

817

1.250

2.

2925/3

836

1.250

3.

2925/4

886

1.250

4.

2925/5

881

1.250

5.

2925/6

812

1.250

6.

2925/7

1032

1.250

7.

2925/8

933

1.250

8.

2925/9

1031

1.250

9.

2913/5

833

1.250

10.

2913/4

993

1.250

11.

2913/3

1156

1.250

12.

2913/2

764

1.250

 

Základní podmínky prodeje stavebních parcel:

A.        Cíle obce a odůvodnění podmínek prodeje

S ohledem na dobré zázemí obce co do vybavenosti a služeb vytvořila obec Bořitov podmínky pro rozšíření možnosti výstavby RD s hlavními cíli vzniku lokality:
a)         podpořit udržení, popřípadě zvýšení počtu obyvatel obce
b)         vytvořit možnost bydlení zejména pro mladé rodiny s dětmi a nastupující generaci, aby       nedocházelo k jejich odchodu z obce z důvodu nemožnosti bydlení v obci.

Obec Bořitov má proto zájem výrazně podpořit individuální rodinnou výstavbu, z tohoto důvodu nepočítá s prodejem stavební lokality jednomu podnikatelskému subjektu.

B.         Určení kupní ceny

Obec Bořitov nemá s ohledem na specifikované cíle zájem vytvořit prodejem stavebních parcel zisk, ale naopak nabídnutou kupní cenou dosáhnout:
a)         prodeje všech parcel v jednom časovém úseku (najednou),
b)         souběžné výstavby na všech nebo většině parcel,
c)         dostupnosti stavebních parcel zejména mladé generaci.

Z uvedených důvodů neprodává obec Bořitov stavební parcely za nejvyšší učiněnou nabídku, ale za cenu obvyklou v místě a čase zjištěnou znaleckým posudkem vypracovaným znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí Karlem Konopáčem dne 26.11. 2019 pod číslem 3727-81/19. Cena obvyklá je cenou fixní a činí 1.250,- Kč za 1 m2 vč. DPH. Uvedené cíle považuje obec Bořitov za důležitý zájem obce ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tyto cíle převažují nad prvotním příkazem zákona, kterým je hospodárnost. Obec Bořitov v tomto případě sleduje jiné než výhradně ekonomické cíle, a kupní cena je stanovena s tím, že jejím prostřednictvím se obci vrátí náklady do lokality vložené, nikoli že se jejím prostřednictvím vytvoří pro obec zisk. I s ohledem na to bude obec Bořitov v případě vyššího zájmu o stavební parcely upřednostňovat místní občany, protože lokalita je hrazena z rozpočtu obce, tedy z finančních prostředků určených pro obec Bořitov, které by měly být vynakládány ve prospěch zejména jejích občanů. Prodej ostatním zájemcům se nevylučuje.

Kupní cena bude splatná na účet obce Bořitov 6229631/100 v termínu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.

K podpisu kupních smluv dojde po schválení prodeje stavebních parcel konkrétním kupujícím Zastupitelstvem obce Bořitov.

C.        Podmínky obce Bořitov

S ohledem na to, že stavební parcely jsou prodávány za fixní cenu bez zisku, využívá obec Bořitov současně právních nástrojů k naplnění svých cílů a současně právních nástrojů pro zamezení případného spekulativního chování kupujících, které nelze vyloučit.
a)         Kupující je oprávněn koupit pouze jednu stavební parcelu určenou pro výstavbu rodinného domu.
b)         Kupující je povinen na zakoupené stavební parcele realizovat výstavbu rodinného domu určeného k bydlení. Nesplnění tohoto závazku bude zajištěno smluvní pokutou ve výši kupní ceny stavební parcely splatnou do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.
c)         Kupující je povinen zkolaudovat na stavební parcele rodinný dům do 5 let od podpisu kupní smlouvy na stavební parcelu. Nesplnění tohoto závazku bude zajištěno smluvní pokutou ve výši kupní ceny stavební parcely splatnou do 30 dnů od doručení    jejího vyúčtování.    
d)        Kupujícímu se zakazuje zcizit stavební parcelu před uplynutím doby 5 let od podpisu kupní smlouvy. Pro případ zcizení (zejm. prodej, darování, směna) stavební parcely kupujícím před uplynutím doby 5 let od podpisu kupní smlouvy bude ve prospěch obce Bořitov sjednána smluvní pokuta ve výši kupní ceny stavební parcely splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.
e)         Předkupní právo věcné ke stavebnímu pozemku pro obec Bořitov se zápisem do katastru nemovitostí do doby vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Nesplnění závazku z předkupního práva bude zajištěno smluvní pokutou ve výši kupní ceny stavební parcely splatnou do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.   
f)         Náklady spojené s prodejem stavebních parcel, tj. poplatek na vklad vlastnického práva do katastru a daňovou povinnost nese kupující.
g)         Kupující přijme závazek 10 let od kolaudace užívat stavbu RD k trvalému bydlení a být přihlášen k trvalému pobytu na území obce Bořitov. Nesplnění každého závazku bude zajištěno smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč  splatnou do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.    

Zaplacené smluvní pokuty budou příjmem obce Bořitov.

U všech podmínek může Zastupitelstvo obce Bořitov jako nejvyšší orgán obce rozhodnout o výjimce daných pravidel z objektivních důvodů hodných zvláštního zřetele.

D.        Nabídky

Nabídky koupi stavebních parcel budou podávány písemně v zalepené obálce s čitelným nápisem „Lokalita K Vodárně nerozlepovat“.

Obálky s nabídkami budou osobně předány na podatelnu Obecního úřadu obce Bořitov po vyvěšení záměru prodeje na úřední desce. Doručení nabídek jinak než osobně tj. datovou schránkou, poštou, e-mailem se vylučuje. Rozhodující pro výběr uchazeče o koupi stavební parcely je pořadí došlých nabídek (první má přednost). Každá obálka obsahující nabídku koupi stavební parcely bude po přijetí označena razítkem obce Bořitov s uvedením data přijetí a času přijetí ve formátu hodina: minuta: sekunda.

Písemná nabídka bude obsahovat tyto náležitosti:
a)         identifikaci kupujícího (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonický kontakt, případně emailový kontakt)
b)         čestné prohlášení o tom, zda stavební pozemek nabývá kupující jako jednotlivec do výlučného vlastnictví, dva jednotlivci do podílového spoluvlastnictví, manželé do společného jmění manželů či jeden z manželů do výlučného vlastnictví z důvodu zúženého společného jmění manželů
b)         označení stavební parcely, o kterou má kupující zájem (číslo stavební parcely, výměra, výše kupní ceny)
c)         označení jedné náhradní parcely, o kterou má kupující zájem (číslo stavební parcely, výměra, výše kupní ceny)
d)        výslovně projevený zájem o koupi stavební parcely
f)         datum sepisu nabídky
g)        přepis jména a příjmení kupujícího hůlkovým písmem
h)        podpis kupujícího

V případě více zájemců o jednu stavební parcelu při dodržení totožného času doručení nabídky rozhodne bydliště alespoň jednoho ze zájemců v obci Bořitov, případně i to, že z obce Bořitov pochází.

Obálky s nabídkami budou otevírány na nejbližším zasedání Rady obce Bořitov.

E.         Kupující

Na straně kupujícího mohou být:
a)         jednotlivec – fyzická osoba
b)         dva jednotlivci (spolu žijící partneři) - každý nabývá stavební pozemek dohodnutým  spoluvlastnickým podílem
c)         manželé – stavební pozemek nabývají do společného jmění manželů, nebo ho může nabýt do vlastnictví pouze jeden z nich, mají-li manželé společné jmění manželů      zúžené.

F.         Regulativy obce Bořitov pro výstavbu rodinných domů

a)         přízemí, nebo jedno nadzemní podlaží, obytný podkrovní prostor
b)         sedlová nebo valbová střecha
c)         oplocení jednotlivých pozemků o max. výšce 1,5 m, oplocení mezi sousedy o výšce    max. 2,0 m
d)        stání a garážování osobních automobilů musí mít každý rodinný dům řešené na vlastním pozemku.

Schváleno zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 16.12. 2019, usnesením č. 14.

 

V Bořitově, dne 19.12. 2019

 

 

 

 

                                                                                  Antonín Fojt

                                                                                  starosta obce

 Dokument
soubor
VelikostPublikováno
Podmínky prodeje-příloha č. 1
Podminky_prodeje-priloha_c._1.pdf
340 kB09.07.2020
14:52